FAQ

 • คูปองสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการเป็นผู้อื่นได้หรือไม่

  คูปองสามารถเปลี่ยนมือได้โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของคูปอง

  สอบถามเพิ่มเติม

 • คูปองสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่และหมดอายุการใช้งานเมื่อไหร่

  คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อจนถึงวันที่ ………………………….

  สอบถามเพิ่มเติม

 • กรณีคูปองสูญหายหรือลืมนำมาในวันที่มาใช้บริการต้องทำอย่างไร

  ลูกค้าสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ โทร.1719

  สอบถามเพิ่มเติม

 • การโอนสิทธ์ให้ผู้อื่นมาใช้สิทธิ์แทนต้องทำอย่างไร

  สามารถเขียนชื่อของผู้ทีจะมาเข้ารับบริการไว้ในคูปองได้ และลงชื่อของผู้ที่มอบสิทธิ์เพื่อเป็นหลักฐาน

  สอบถามเพิ่มเติม

 • การทำนัดเพื่อเข้าใช้บริการต้องทำอย่างไร

  ลูกค้าต้องโทรทำนัดล่วงหน้าที่ Contact Center โทร.1719 ก่อนที่จะเข้ารับบริการ

  สอบถามเพิ่มเติม

 • การเตรียมตัวก่อนเข้าใช้บริการ มีขั้นตอนอย่างไร

  สำหรับรายการที่มีเจาะเลือดกรุณางดน้ำ-อาหาร ก่อนเข้ารับบริการ 8-10 ชั่วโมง

  สอบถามเพิ่มเติม