เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน

1. สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายใน 15 วัน นับจากวันสั่งซื้อ

2. ในกรณีที่มีการยกเลิก กรุณาส่งอีเมลมาที่ e-commerce@bangkokhospital.com

3. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและดำเนินการคืนเงินให้ท่านภายใน 15 -30 วัน (ตามเงื่อนไขของบัตรเครดิต)

4. ในกรณีที่มีการยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณ

5. ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้บริการตามระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี